Svátek má: Martina

Komentáře

Josef Nekl

poslanec PSP ČR (KSČM)

Půda a voda – základní bohatství státu

Od pradávna lidé hledali takové podmínky k životu, které zaručovali přežití rodu, zdravý vývoj jedinců a tím celé pospolitosti. Od pradávna proto i celé národy putovaly do míst, které jim základní požadavek splňovaly.

Prostě tam, kde bylo dostatek úrodné půdy a vody potřebné pro pěstování rostlin a chov dobytka. Známe stěhování národů z východu na západ, ze severu na jih. A dnes jsme na počátku etapy, kdy se masy lidí stěhují z jihu na sever.

Území, kde leží Česká republika, bylo vždy považováno za soběstačné, pokud jde o vodu. Dnes však roste znepokojení, že současný přístup v hospodaření s vodou nezajišťuje pro nás bezpečnou budoucnost. Je proto nezbytné, aby došlo k výrazným změnám v zemědělství, v celém vodním hospodářství. V neposlední řadě to bude vyžadovat i změnu a řízení celého systému, který bude reagovat na i novou globální realitu.

Jen pár údajů na dokreslení dlouhodobých procesů. Průměrná teplota v posledních letech je mimořádně nadnormální (např. průměrná roční teplota v roce 2015 byla o 1,9° C vyšší, než průměr za roky 1961 – 1990).  Oproti tomu je srážková úhrn silně podnormální (79 % normálu let 1961 – 1990). A i neodborník vnímá, že tento trend pokračuje.

Stejně tak můžeme hodnotit hospodaření s největším bohatstvím každého státu - půdou. Celková výměra zemědělského půdního fondu stále klesá. Jen v období 2000 – 2015 došlo k poklesu o 67.900 ha, což je 1 % území ČR. Zemědělská půda ubývá zejména ve prospěch zastavěných a ostatních ploch, v menším množství pak ve prospěch vodních ploch a lesů. Zvlášť zarážející je trend v poklesu nefragmentované krajiny (například v roce 2010 tvořila jen 63,4 % celkové plochy ČR). Díky současnému způsobu zemědělské výroby je na našem území potencionálně ohroženo 47 % zemědělské půdy vodní erozí (extrémně ohroženo je 11,4 %) a 18 % erozí větrnou (extrémně 3,2 %).


I když Ministerstvo životního prostředí ČR se snaží dílčími kroky zpomalit nepříznivý vývoj a Ministerstvo zemědělství ČR spíše proklamací na počátku volebního období nastínilo cesty, koncepčního řešení jsme se nedočkali.

KSČM prosazuje navracet koryta toků do přírodě blízké podoby, umožnit budování suchých poldrů, které zadrží záplavové a přívalové vody. Stejně tak musíme dbát o udržení schopnosti půdy, zejména lesů, akumulovat vodu. Cílem KSČM je obnova přirozené funkce ekosystému - zvýšení retenční schopnosti krajiny, samočistících schopností toků, podpora retenční a akumulační schopnosti nivy. Na svazích nepěstovat nevhodné plodiny a v lesích neprovádět holoseče. A místo zabetonovaných a vyasfaltovaných ploch použít technologie, které umožní vsakování vody. Důležitým krokem je navrátit hospodaření s vodou, do českých rukou. Tím myslím do správy měst a obcí, protože stejně jako cizí, tak i český soukromý vlastník bude mít jen jeden cíl – zisk. Bez ohledu na potřeby údržby, renovace či výstavby nových vodních řadů a čistíren vod. Cílem je razantní regulace poplatků za distribuci vody.

Josef Nekl